ครม. ไฟเขียวเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 20 ล้านคน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 20 ล้านคน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประมาณจำนวน 20 ล้านคน

ในหลักการเดิมลงทะเบียนรายบุคคล และตรวจสอบรายบุคคล เปลี่ยนเป็น ลงทะเบียนรายบุคคล และตรวจสอบรายบุคคล และครอบครัว (คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง

หลักเกณฑ์ใหม่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1.เดิม สัญชาติไทยและมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เปลี่ยนเป็น สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. เดิม ไม่เป็นภิกษุ สมเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง เปลี่ยนเป็น ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว.

3. เดิม รายได้บุคคล ไม่เกิน 100,000 บาท เปลี่ยนเป็น บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท

4. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เดิม ทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท เปลี่ยนเป็น บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท

5. ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท
6. ต้องไม่มีบัตรเครดิต

7. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (เดิม เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 1 ไร่ บ้าน ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร)

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
ที่ดินแยกออกจากที่อยู่อาศัย (จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่)
กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางวา
ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
กรณีผู้ละทะเบียนมีครอบครัว
ห้องชุด
กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 35 ตารางเมตรต่อคน
กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย (จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่)
กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตารางวาต่อคน
กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตารางวา
ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
หน่วยงานรับลงทะเบียน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร
สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการกำหนด
เปิดจุดลงทะเบียน walk in – ออนไลน์
โดยให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เป็นผู้ช่วยประสานงานการลงทะเบียนรอบใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในการลงทะเบียนรอบใหม่ และสามารถประสานงานสำหรับการลงทะเบียนในต่างจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนประมาณ 20 ล้านคน
ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนธันวาคม 2564-ธันวาคม 2565
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการระบุถึงวันที่ลงทะเบียน ให้รอฟังจากกระทรวงการคลังแถลงอีกครั้ง

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance