พณ.เตือนนิติบุคคลส่งงบการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ ย้ำเกินเวลามีโทษปรับตาม กม.เพิ่มช่องทางผ่านระบบ DBD e-Filing

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนนิติบุคคลนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยกรมฯ พร้อมอำนวยความสะดวกในการยื่นงบการเงินผ่านช่องทางออนไลน์บนระDBD e-Filing รับรองว่าสะดวก รวดเร็ว นำส่งได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เตรียมจัดทำและนำส่งงบการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ทันระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิด รอบปีบัญชีคือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำหรับบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำงบการเงินเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชี (ภายใน 30 เมษายน 2565) โดยบริษัทจำกัดต้องนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดประชุมใหญ่ ส่วนบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม หลังจากนั้นทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับสมาคมการค้า และหอการค้า มีหน้าที่นำงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 120 วัน และต้องนำส่งงบดุลนั้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 30 วัน

“ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการและต้องนำส่งงบการเงินจำนวนกว่า 740,000 ราย โดย 99% เลือกยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ซึ่งช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากงบการเงินที่กรมฯ เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันภาครัฐสามารถนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปประเมินทิศทางและวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศได้ทันที ซึ่งจะเห็นได้ว่าในอดีตงบการเงินที่ยื่นในรูปแบบเอกสารนั้น กว่าจะนำไปวิเคราะห์หรือประมวลผลจะใช้เวลานาน ทำให้เสียโอกาสในทางธุรกิจ แต่การยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ในปัจจุบันสามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งหากภาคธุรกิจยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ทั้งหมด 100% แล้ว การยื่นรูปแบบเอกสารก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการบริหารจัดการเอกสาร ทั้งด้านสถานที่จัดเก็บ และการดูแลรักษา รวมทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ลดปริมาณการใช้กระดาษและช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย”

ทั้งนี้ขอเชิญชวนนิติบุคคลนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ DBD e-Filing จะเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้ก้าวสู่การค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรมหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-4377, 0-2547-4385, 0-2547-4390-91และ 0-2547-5978 หรือผ่านช่องทาง Line Application : @sxw0580y

อ้างอิง
https://siamrath.co.th